Artsmedia - Agjencia e Komunikimit dhe Marketing

Artsmedia - Agjencia e Komunikimit dhe Marketing

Artsmedia

PUNOJMË PËR TI DHËNË JETË IDEVE TONA

Artsmedia është një agjensi komunikimi e integruar që ka fuqinë dhe instrumentat për të realizuar idetë. Përfshin të rinj krijues, projektues, ekspertë marketingu dhe komunikimi, planifikues, profesionistë të dyshimit e novatorë me kohë të plotë.

Ngaviti 2009-të punojmë për ti dhënë jetë ideve (për biznese,kompani,produkte,shërbime) të klientëve tanë. Qoftë për kompani o institucione, vizioni se një ide duhet të vërë në lëvizje shumë të tjera ngelet gjithmonë në qendër të punës tonë.

Të gjithë në agjensi jemi të lidhur pas teknologjisë, besnik ndaj ndryshmeve, të tërhequr nga e reja, por empatia ngelet për ne forma më e mirë e përfshirjes dhe mënyra e vetme për të qëndruar realisht të lidhur.

SHËRBIMET TONA

STRATEGJIA DHE PLANIFIKIMI

Kujt i drejtohet ideja,publiku i saj.

IDENTITETI I KOMPANISË

Ҫfarë imazhi ti japësh një ideje.

REKLAMIMI

Si të zhvillohet ideja, ҫfarë zëri dhe ngjyrimesh.

web

Ide që përhapen.

Video

Si tregohet një ide.

KOMUNIKIMI POLITIK

Si transformohet një ide.

SI REALIZOHET NJË IDE

Përvoja, kuriozitet , risi dhe kreativitet janë fokusi kryesor i Artsmedia

Përvoja, kuriozitet , risi dhe kreativitet janë fokusi kryesor i Artsmedia

PUNËT E FUNDIT

KE NJË IDE? REALIZOJE